ENGESTUR neix per consolidar-se com un instrument dinàmic i àgil de l’Ajuntament de Badalona que donés resposta als diversos reptes que planteja la transformació de la ciutat, aconseguint el seu propi autofinançament i la seva capitalització per a noves inversions, de manera que els ciutadans disposin de més serveis sense patir una major pressió fiscal. A això contribueix la seva forma de gestió igual a la de qualsevol altra Societat Anònima, tant en la seva legislació aplicable (laboral, fiscal,…) com en les exigències de productivitat i rendibilitat.

La doble naturalesa, pública i mercantil, d’ENGESTUR no només s’ajusta als principis d’eficiència i economia propis de la gestió empresarial, sinó que la seva actuació compleix amb els principis de publicitat i concurrència establerts per la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, característica que defineix l’aposta d’interès públic i amb total respecte als principis de lliure competència, en el marc dels principis socials i econòmics especificats per la Constitució i per les disposicions europees.

ENGESTUR, des de la seva primera activitat (la construcció d’aparcaments subterranis) l’any 1987, ha donat resposta a les necessitats i demandes socials que s’han generat al municipi, millorant, creant i adaptant cadascuna de les seves activitats a les necessitats sorgides, cercant oferir als ciutadans un servei de qualitat. En aquests vint anys de gestió acumulats, ha posat en servei una quarantena d’aparcaments, amb 10.000 places, ha posat a l’abast més de 250.000 m2 de nous espais, parcs i places i ha liderat l’execució de projectes tan importants per a la ciutat com el nou edifici d’oficines municipals, El Viver.