En el perfil del contractant trobareu informació relativa a les licitacions. També trobareu els plecs de clàusules administratives particulars d’ENGESTUR. El perfil del contractant és el mitjà de difusió de les licitacions de contractes d’obres de valor estimat superior a 200.000 euros, i de la resta de contractes superiors a 60.000 euros. Així mateix, és un mitjà de difusió pública de les adjudicacions d’obres de valor estimat superior a 50.000 euros i per a la resta de contractes superiors a 18.000 euros. D’acord amb l’article 175 LCSP, en l’adjudicació dels contractes no subjectes a contractació harmonitzada, ENGESTUR, SA, es subjectarà a les seves Instruccions Internes de Contractació aprovades pel Consell d’Administració de la societat en data 2 de juliol de 2008. Les persones interessades a participar o conèixer l’activitat contractual trobaran en el perfil del contractant els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, i informació essencial sobre el procediment concret, a més dels terminis de presentació.


· CONTRACTES MENORS 2018

· ANUNCI PER EL CONTRACTE DE SERVEI DE CONTROLADORS D’ACCESSOS DELS APARCAMENTS I DIPOSIT MUNICIPAL DE VEHICLES QUE GESTIONA ENGESTUR, SA DE BADALONA
· LICITACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA AL MUNICIPI DE BADALONA
· CONCURS PER LA LICITACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEI DE RETIRADA, CUSTODIA I DESBALLESTAMENT DE VEHICLES ABANDONATS AL MUNICIPI DE BADALONA
· CONCURS DIVISIÓ MAGATZEM I MILLORES INSTAL·LACIONS VESTIDORS DEL CAMP DE RUGBI I PISTES D’ATLETISME PACO AGUILA DE BADALONA
· ANUNCI LICITACIÓ PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE URBANITZACIÓ DE L’ESTADI MUNICIPAL DE BADALONA
· ANUNCI PER EL CONCURS DE CONTROLADORS ACCESSOS ALS APARCAMENTS DE ROTACIÓ I DIPÒSIT MUNICIPAL
· PROCEDIMENTS NEGOCIATS 2015
· ANUNCI PER EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE L’EQUIPAMENT DE GRADERIA A L’ESTADI MUNICIPAL DE BADALONA
· ANUNCI PER EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE MOBILIARI A L’ESTADI MUNICIPAL DE BADALONA
· CONCURS PER A LA CONSTRUCCIÓ NOVA MARQUESINA A L'ESTADI MUNICIPAL DE FUTBOL
· CONTRACTACIÓ PÒLISSA OPERACIÓ TRESORERIA
· CONCURS PER AL CONTRACTE DE SERVEI DE NETEJA PER ENGESTUR A BADALONA
· REMODELACIO I MILLORA DEL CAMP DE RUGBI DE LES PISTES D’ATLETISME PACO AGUILA DE BADALONA
· CONCURS D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE L'ESTADI MUNICIPAL DE BADALONA
· CONCURS D'EXECUCIÓ D' OBRES DE DIVERSES ACTUACIONS DE MILLORA URBANA (URBANITZACIONS, CLAVEGUERAM, ASFALTS I SEMAFORTIZACIONS) A BADALONA
· EXECUCIÓ DE LES OBRES D'ARRANJAMENT DE LES ACTUACIONS A LA VIA PÚBLICA D'INFRAESTRUCTURES I URBANITZACIONS A BADALONA
· LICITACIO I CONTRACTACIO DEL SUBMINISTRAMENT DE JOCS INFANTILS I MOBILIARI URBA PER A DIVERSES ZONES DE LA CIUTAT
· CONCURS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA EN EL TERME MUNICIPAL DE BADALONA
· CONCURS DE SERVEI DE RETIRADA, CUSTODIA I DESBALLESTAMENT DE VEHICLES ABANDONATS AL MUNICIPI DE BADALONA
· CANVI DE GESPA I ALTRES MILLORES AL CAMP DE FUTBOL DE MONTIGALÀ DE BADALONA
· CONCURS D’APARELLS MEDICS I MOBILIARI PEL CAP DEL GRAN SOL DE BADALONA
· CONCURS PER LA CONTRACTACIÓ D’EQUIPAMENT MÈDIC AL CAP DEL GRAN SOL DE BADALONA


PORTAL GENCAT >>

Adreça:
  • Liszt, 36 08917 Badalona

Telèfon:
  • 934 608 410